Algemene voorwaarden

  Versie april 2021

  Artikel 1: Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  A.   Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden;

  B.   Opdrachtnemer: TiHM Horecamakelaardij (TiHM);

  C.   Opdracht: een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden;

  D.  Werkzaamheden: elke vorm van mondeling en/of schriftelijk adviseren, behartigen van belangen, bemiddelen of onderhandelen, alsmede andere taken die TiHM ten behoeve van opdrachtgever verricht of uitvoert met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

  E.   Uitvoering van de overeenkomst: een opdracht is uitgevoerd na een geslaagde transactie volgens bemiddelsovereenkomst of anders-  zins zoals overeengekomen.

  Artikel 2: Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en TiHM gesloten overeenkomsten, met inbegrip van correspondentie, offertes, documentatie, mondelinge, schriftelijke en elektronische /digitale informatie en dergelijke.
  2. Algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeen-gekomen.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover deze schriftelijk door TiHM aan opdracht-gever zijn bevestigd.
  4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

  Artikel 3: Offertes/aanbiedingen

  1.   Offertes en aanbiedingen van TiHM zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts in totaliteit worden aanvaard. Het uitbrengen van een offerte verplicht TiHM niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

  Artikel 4: Opdracht

  1.   TiHM is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de vereisten van goed vakmanschap.

  2.   Een inspanningsverplichting houdt geen garantie in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

  3.   TiHM is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zo mogelijk vooraf met opdrachtgever overleg voeren. TiHM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden en hun werkzaamheden.

  4.   Opdrachtgever is gehouden om TiHM steeds tijdig te voorzien en voorzien te houden van alle relevante informatie en documentatie, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

  5.   Opdrachtgever garandeert de juistheid van alle door hem/haar verstrekte, en door TiHM verlangde, gege-vens. Indien een opdracht niet vervuld kan worden door het niet, dan wel onjuist verstrekken van gegevens door opdrachtgever, is TiHM gerechtigd het volledige honorarium c.q. de volledige courtage in rekening te brengen zoals overeengekomen in de opdracht.

  6.   Indien TiHM door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. 

  Artikel 5: Annulering/ontbinding

  1.   Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is TiHM gerechtigd 50% van de overeengekomen courtage, met een minimum van € 3.000,00, in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen in de bemiddelingsopdracht. Voor berekening van de verschuldigde courtage zal de vraagprijs worden gehanteerd als verkoopprijs. Alle vorderingen van TiHM zijn in dat geval onmiddellijk en geheel opeisbaar.

  2.   TiHM is gerechtigd de opdracht schriftelijk terug te geven indien er sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen TiHM en opdrachtgever, zonder gehouden te zijn tot enige schade-vergoeding.

  3.   TiHM is tevens gerechtigd de opdracht schriftelijk terug te geven indien opdrachtgever binnen drie maanden na ondertekening van de opdracht, reeds in gebreke blijft om de benodigde documenten aan te leveren die TiHM nodig heeft om de opdracht te kunnen uitvoeren. In dat geval is opdrachtgever eveneens gehouden de door TiHM geleden schade te vergoeden, zoals omschreven onder artikel 5.1.

  4.   TiHM heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden indien:

  -  opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien dit reeds aan opdrachtgever is verleend;
  -  opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement wordt aangevraagd;
  -  opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
  -  op zaken van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd. Van enige schadevergoeding door TiHM zal geen sprake zijn.

  Artikel 6: Prijzen

  1.   Alle door TiHM te vermelden prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

  2.   Een afgegeven prijs geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.

  3.   TiHM is gerechtigd de overeengekomen tarieven te wijzigen indien de omvang of specificaties van de opdracht worden gewijzigd.

  4.   Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de werkzaamheden tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

  Artikel 7: Honorarium

  1.   Behoudens indien een percentage over een bepaald bedrag of vaste prijs is overeengekomen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zal TiHM een honorarium per uur in rekening brengen ter hoogte van € 100,00 per uur, exclusief btw, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

  2.   Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

  3.   In het geval een koper van een zaak (exploitatie, vastgoed of anderszins), de koopprijs ten dele voldoet door middel van het inlossen van schulden van opdrachtgever, dan zal voor de berekening van de courtage desalniettemin de verkoopprijs in zijn geheel worden gehanteerd, inclusief voormelde schulden.

  4.   Voor berekening van de courtage wordt te allen tijde de overeengekomen verkoopprijs aangehouden, ongeacht hoe dit naderhand financieel afgehandeld wordt. Zo wordt de verkoop van aandelen in een vennootschap die eigenaresse is van de activa van het bedrijf zoveel mogelijk gelijk gesteld met de verkoop van de activa, met dien verstande dat voor de berekening van de provisie als "verkoopprijs" wordt aangemerkt de waarde in het economisch verkeer van de activa waarvan de vennootschap eigenaresse is.  

  Artikel 8: Betalingen

  1.   Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdracht-gever de aan TiHM volgens overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

  2.   Uitsluitend betaling door bijschrijving op één van de ten name van TiHM of de aan haar gelieerde Stichting Beheer Gelden TiHM gestelde bankrekeningen, dan wel door storting in de kas van TiHM tegen ontvangst door opdrachtgever van een schriftelijk betalingsbewijs, leidt tot bevrijdende betaling.

  3.   Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd en is TiHM bevoegd incassomaatregelen te treffen.

  4.   TiHM kan in geval van verzuim en/of niet tijdige betaling van haar facturen door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienst-verlening in alle overeenkomsten met opdrachtgever opschorten tot het moment waarop opdrachtgever het verzuim heeft hersteld, of definitief staken.

  5.   Bij niet tijdige betaling als in lid 3 van dit artikel bedoeld is, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met rente, zulks met een minimum van € 500,00.

  6.   TiHM en/of de Stichting Beheer Gelden TiHM is geen rente verschuldigd over de bedragen die ten behoeve van opdrachtgever zijn ontvangen. Eventuele door TiHM en/of de Stichting Beheer Gelden TiHM ontvangen rente wordt aangemerkt als vergoeding voor administratieve kosten.

  Artikel 9: Onderzoek

  1.   De opdrachtgever is gehouden binnen 14 dagen na de uitvoering van de overeenkomst te onderzoeken of TiHM de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden TiHM er binnen deze zelfde termijn schriftelijk en gemotiveerd van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. TiHM zal binnen 14 dagen gemotiveerd reageren op de kennisgeving. In geen geval heeft opdrachtgever het recht om zijn betalingsverplich-tingen jegens TiHM op te schorten.

  2.   TiHM is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

  3.   De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennisstellen van TiHM voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen uiterlijk drie maanden na uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 10: Auteursrechten

  1.   De opdrachtgever garandeert TiHM dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het verveelvuldigen of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij,  tekeningen, plattegronden, foto's, films, informatiedragers, databestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

  2.   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-gekomen, blijft TiHM steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals beschrijvingen, tekeningen, foto's, films, informatiedragers, databestanden, etc., ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld, tenzij hiervan wordt afgeweken en dit door TiHM schriftelijk is bevestigd.

  3.   De opdrachtgever verkrijgt na de uitvoering van de overeenkomst door TiHM en betaling van de volledige courtage en eventueel overige in rekening gebrachte kosten het niet exclusieve recht tot gebruik van de voor de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

  Artikel 11: Overmacht

  1.   Tekortkomingen van TiHM in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toege-rekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

  2.   Tekortkomingen van TiHM in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht in welke zin dan ook en/of omstandigheden buiten de schuld of direct toedoen van TiHM, worden aangemerkt als niet aan TiHM toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

  Artikel 12: Aansprakelijkheid

  1.   De aansprakelijkheid van TiHM uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeen-gekomen honorarium en zal nimmer het totaalbedrag van de aan TiHM betaalde declaraties voor de betreffende opdracht overtreffen.

  2.   Aansprakelijkheid van TiHM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

  3.   TiHM heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

  4.   De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de TiHM niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig gedane mededelingen die mondeling door opdrachtgever of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia.

  Artikel 13: Geheimhouding

  1.   TiHM en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

  Artikel 14: Geschillen

  1.   Alle geschillen eventueel voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en TiHM dan wel uit nader tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

  Artikel 15: Toepasselijk recht

  1.   De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TiHM wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.