Algemene voorwaarden

Versie juli 2019

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan TiHM tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Een opdracht is de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden. Onder werkzaamheden wordt verstaan het mondeling en/of schriftelijk adviseren, behartigen van belangen, het bemiddelen of onderhandelen met betrekking tot koop en verkoop, alsmede andere taken die TiHM verricht of uitvoert ten behoeve van opdrachtgever.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen TiHM en de opdrachtgever. 
 4. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 5. Algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 7. TiHM is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zo mogelijk vooraf met opdrachtgever overleg voeren.
 8. Opdrachtgever is gehouden om TiHM steeds tijdig te voorzien en voorzien te houden van alle relevante informatie en documentatie, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 
 9. Offertes en aanbiedingen van TiHM zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts in totaliteit worden aanvaard binnen veertien dagen na het uitbrengen daarvan. Het uitbrengen van een offerte verplicht TiHM niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
 10. Alle door TiHM te vermelden prijzen zijn exclusief BTW. Naast het honorarium zal TiHM aan opdrachtgever 21% BTW in rekening brengen, tenzij opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd.
 11. Behoudens indien een percentage over een bepaald bedrag of vaste prijs is overeengekomen voor de uitvoering van werkzaamheden, zal TiHM een honorarium per uur in rekening brengen.
 12. Een afgegeven prijs geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.
 13. Betaling van het honorarium is door opdrachtgever verschuldigd door het enkele feit dat TiHM werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht.
 14. TiHM is gerechtigd haar tarieven voor lopende opdrachten 2 jaar na tekendatum aan te passen.
 15. TiHM is gerechtigd de overeengekomen tarieven te wijzigen indien de omvang of specificaties van de opdracht worden gewijzigd.
 16. TiHM declareert haar werkzaamheden achteraf met een betalingstermijn van dertig dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege in verzuim is, zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij wettelijke rente verschuldigd en is TiHM bevoegd incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat de zakelijke opdrachtgever in verzuim is, is zij 15% incassokosten verschuldigd, zulks met een minimum van € 500,-. Buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen aan particuliere opdrachtgevers worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW.
 17. Indien TiHM hiertoe aanleiding ziet is zij gerechtigd tot tussentijdse facturering. Dit is echter niet van toepassing op opdrachten die op basis van “no cure no pay” zijn overeengekomen.
 18. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.
 19. Uitsluitend betaling door bijschrijving op één van de ten name van TiHM of de aan haar gelieerde Stichting Beheer Gelden TiHM gestelde bankrekeningen, dan wel door storting in de kas van TiHM tegen ontvangst door opdrachtgever van een schriftelijk betalingsbewijs, leidt tot bevrijdende betaling.
 20. TiHM kan in geval van verzuim en/of niet tijdige betaling van haar facturen door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met opdrachtgever opschorten tot het moment waarop opdrachtgever het verzuim heeft hersteld, of definitief staken.   
 21. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 22. TiHM en/of de Stichting Beheer Gelden TiHM is geen rente verschuldigd over de bedragen die ten behoeve van opdrachtgever zijn ontvangen. Eventuele door TiHM en/of de Stichting Beheer Gelden TiHM ontvangen rente wordt aangemerkt als vergoeding voor administratieve kosten.
 23. Opdrachtgever verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden van TiHM binnen 14 dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan TiHM voor te leggen, waarna TiHM binnen 14 dagen gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens TiHM op te schorten.
 24. TiHM is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 25. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever of een derde jegens TiHM in verband met een overeenkomst vervallen binnen één jaar na het redelijkerwijs bekend zijn van opdrachtgever of de derde met deze rechten of bevoegdheden.
 26. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 27. De opdracht eindigt door:
  1. vervulling van de opdracht door TiHM;
  2. intrekking van de opdracht door opdrachtgever;
  3. teruggaaf van de opdracht door TiHM;
  4. ontbinding door een van beide partijen. 
 28. TiHM heeft haar opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling – de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door haar verleende diensten tot stand is gekomen. 
 29. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, schriftelijk worden ingetrokken. Opdrachtgever is ter zake van een intrekking gehouden de door TiHM geleden schade te vergoeden, bestaande uit geleden verliezen, gederfde winst en kosten die TiHM reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder onder andere die van gereserveerde capaciteit en ingeroepen diensten, zulks met een minimum van € 1.000,-.  Alle vorderingen van TiHM zijn in dat geval onmiddellijk en geheel opeisbaar.
 30. TiHM is gerechtigd de opdracht schriftelijk terug te geven indien er sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen TiHM en opdrachtgever, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 31. TiHM heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden indien: - opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien dit reeds aan opdrachtgever is verleend; - opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement wordt aangevraagd; - opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; - op zaken van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd. Van enige schadevergoeding door TiHM zal geen sprake zijn.
 32. Indien TiHM door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 33. TiHM is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de vereisten van goed vakmanschap. Indien en voor zover TiHM deze verplichting niet nakomt, is zij gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van opdrachtgever, mits opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij TiHM en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TiHM.
 34. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is beperkt tot het door TiHM aan opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht. Het door TiHM maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 35. Aansprakelijkheid van TiHM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 36. TiHM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden en hun werkzaamheden.
 37. TiHM en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 38. Op verzoek van opdrachtgever zal TiHM de door haar bij de werkzaamheden ingeschakelde derden verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem of haar bij het verrichten van de werkzaamheden bekend wordt, tenzij op de derde een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 39. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TiHM wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 40. Alle geschillen uit die rechtsverhouding voortvloeiende zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.
 41. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.