Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TiHM B.V. Versie juni 2015

Artikel 1: Definities                            

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan TiHM opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. b. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden. Onder werkzaamheden wordt verstaan het mondeling en/of schriftelijk adviseren, behartigen van belangen, het bemiddelen of onderhandelen met betrekking tot koop en verkoop, alsmede andere taken die TiHM verricht of uitvoert ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van TiHM. 

 1. 1. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 2. 2. Algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 4. 4. TiHM is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zo mogelijk vooraf met opdrachtgever overleg voeren.
 5. 5. Opdrachtgever is gehouden om TiHM steeds tijdig te voorzien en voorzien te houden van alle relevante informatie en documentatie, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. 

Artikel 3: Offerte

 1. 1. Het uitbrengen van een offerte verplicht TiHM niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
 2. 2. Offertes en aanbiedingen van TiHM zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts in totaliteit worden aanvaard. Een offerte en / of aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen veertien dagen na dagtekening is aanvaard.

Artikel 4: Prijzen

 1. 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 2. 2. Behoudens indien een vaste prijs is overeengekomen voor de uitvoering van werkzaamheden, zal TiHM een honorarium per uur in rekening brengen.
 3. 3. De prijs die TiHM voor de door hem te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 5: Honorarium- of prijswijzigingen

 1. 1. Het honorarium is door opdrachtgever verschuldigd door het enkele feit dat TiHM werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht.
 2. 2. Tihm is gerechtigd haar honorariatarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen, ook voor lopende opdrachten.
 3. 3. TiHM is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te wijzigen indien de (specificaties van) de opdracht wordt gewijzigd.

Artikel 6: Betalingstermijn

 1. 1. Tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen, declareert TiHM haar werkzaamheden achteraf met een betalingstermijn van veertien dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is zij wettelijke rente verschuldigd en is TiHM bevoegd incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is zij 15% incassokosten verschuldigd, zulks met een minimum van € 500,-. Buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen aan particuliere opdrachtgevers worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW.
 2. 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.
 3. 3. Indien TiHM hiertoe aanleiding ziet is zij gerechtigd tot tussentijdse facturering.
 4. 4. Alleen betaling door bijschrijving op één van de ten name van TiHM of de aan haar gelieerde Stichting Derdengelden gestelde bankrekeningen, dan wel door storting in de kas van TiHM tegen ontvangst door opdrachtgever van een behoorlijk schriftelijk betalingsbewijs, wordt door TiHM als rechtsgeldig geaccepteerd en leidt tot kwijting.
 5. 5. Ingeval opdrachtgever ten opzichte van TiHM in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
 6. 6. TiHM is gerechtigd betaling van een voorschot voor de uit te voeren opdracht(en) te verlangen van opdrachtgever.
 7. 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 8. 8. TiHM en/of de Stichting Derdengelden TiHM is geen rente verschuldigd over de bedragen die ten behoeve van opdrachtgever zijn ontvangen. Eventuele door TiHM en/of de Stichting Derdengelden TiHM ontvangen rente wordt aangemerkt als vergoeding voor administratieve kosten.

Artikel 7: Verval van bevoegdheden en rechten

 1. 1. Indien opdrachtgever van mening is dat TiHM de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen, is hij gehouden zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst TiHM schriftelijk daaromtrent te informeren. 
 2. 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. 3. TiHM is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 4. 4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever of een derde jegens TiHM in verband met een overeenkomst vervallen binnen één jaar na het redelijkerwijs bekend zijn van opdrachtgever of de derde met deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 8: Duur en einde van de opdracht

 1. 1.De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. 2. De opdracht eindigt door:
 3.        a) vervulling van de opdracht door TiHM;
 4.        b) intrekking van de opdracht door opdrachtgever;
 5.        c) teruggaaf van de opdracht door TiHM;
 6.        d) ontbinding door een van beide partijen. 
 7. 3. TiHM heeft haar opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling – de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door haar verleende diensten tot stand is gekomen. 
 8. 4. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, schriftelijk worden ingetrokken. Opdrachtgever is ter zake van een intrekking gehouden de door TiHM geleden schade te vergoeden, bestaande uit geleden verliezen, gederfde winst en kosten die TiHM reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder onder andere die van gereserveerde capaciteit en ingeroepen diensten, één en ander met een minimumbedrag van € 1.000,-.  Alle vorderingen van TiHM zijn in dat geval onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
 9. 5. TiHM is gerechtigd de opdracht schriftelijk terug te geven indien er sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen TiHM en opdrachtgever, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 10.       a.Elke opdracht eindigt onverwijld, zonder rechterlijke tussenkomst, wegens ontbinding op het tijdstip dat één van de partijen de ontbinding van de opdracht per aangetekende brief inroept, omdat: 
 11.      - de andere partij geliquideerd is;
 12.      - de ander partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 13. Ontbinding op grond van dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van TiHM voor de schade die opdrachtgever lijdt.

Artikel 9: Overmacht

 1. 1.Indien TiHM door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. 1. TiHM is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de vereisten van goed vakmanschap. Indien en voor zover TiHM deze verplichting niet nakomt, is zij gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van opdrachtgever, mits opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij TiHM en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TiHM.
 2. 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is beperkt tot het door TiHM aan opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht. Het door TiHM maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. 3. Aansprakelijkheid van TiHM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. 4. TiHM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden en hun werkzaamheden.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. 1. TiHM en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. 2. Op verzoek van opdrachtgever zal TiHM de door haar bij de werkzaamheden ingeschakelde derden verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem of haar bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de derde een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en TiHM wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. 2. Alle geschillen uit die rechtsverhouding voortvloeiende zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 13: Slotbepaling

 1. 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.