Horeca steunmaatregelen corona

01 april 2020

In verband met het coronavirus, oftewel COVID-19, heeft de overheid een aantal maatregelen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke periode. Wij als TiHM Horecamakelaardij lichten hier graag de belangrijkste maatregelen toe, met name die van belang zijn voor de horeca.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Het doel van deze regeling is om zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers, via een versnelde procedure inkomensondersteuning te bieden voor maximaal drie maanden en/of een lening. De inkomensondersteuning bestaat uit een aanvulling tot het sociaal minimum en hoeft niet terugbetaald te worden. Ook vindt er geen vermogens- of partnertoets plaats.

De lening bedraagt maximaal € 10.517, tegen een verlaagd rentepercentage. De lening is bedoeld om het bedrijfskapitaal aan te vullen bij acute liquiditeitsproblemen.

Voor deze ondersteuning kan een aanvraag ingediend worden bij de gemeente van uw woonplaats.

Zie hiervoor: krijgiktozo.nl

Beleidsregel Tegemoetkoming schade COVID-19

Deze beleidsregel betreft een eenmalige gift voor ondernemers die direct getroffen worden door de huidige overheidsmaatregelen doordat ze hun bedrijf geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten. De tegemoetkoming bedraagt € 4.000 per onderneming (niet per vestiging). Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Via www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden kun je met je KvK-nummer zien of je in aanmerking komt voor deze regeling en wat de voorwaarden zijn. Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je digitaal een aanvraag indienen www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure.

Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Dit noodfonds is in de plaats gekomen van de tijdelijke werktijdverkorting (twv) en wordt uitgevoerd door het UWV. De maatregel moet zorgen voor het behoud van banen en is bedoeld voor werknemers met zowel een vast contract als een flexibel contract. Bij een omzetverlies van minimaal 20% kunnen werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor minimaal drie maanden (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Voor de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt, mag dan geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd worden. Ook moet het loon van de werknemers 100% doorbetaald worden. Na de aanvraag ontvangt de ondernemer zo spoedig mogelijk een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt dan pas vastgesteld wat het uiteindelijke bedrag had moeten zijn en volgt nabetaling of terugbetaling. Werknemers verbruiken bij deze regeling géén WW-rechten. Afhankelijk van de situatie, kan de werkgever zelf afspraken maken of werknemers (deels) werk moeten verrichten.

Verdere maatregelen

Buiten de bovengenoemde maatregelen, zijn er nog een aantal maatregelen die kunnen zorgen voor wat verlichting.

Belastingdienst:

  • versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes.
  • Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invordering dan direct. Dit geldt voor de volgende belastingen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Voor de loonbelasting en         omzetbelasting moet wél de aangifte op tijd ingediend worden, maar er hoeft niet op tijd te worden betaald. Het verzoek om uitstel van betaling kan pas gedaan worden nadat een naheffingsaanslag is opgelegd. Na ontvangst van het verzoek, volgt uitstel voor 3 maanden. Uitstel geldt voor reeds opgelegde én toekomstige aanslagen, dus ook voor schulden ontstaan vóór de crisis. Als omzetbelasting en/of loonheffing niet betaald kan worden, dan moet melding gedaan worden van betalingsonmacht. Dit staat echter los van de aanvraag om uitstel.
  • Ook verlaagt de Belastingdienst tijdelijk zowel de invorderingsrente als de belastingrente naar bijna 0%.
  • Als de winst over 2020 naar verwachting lager is, dan kan ook de voorlopige aanslag over dat jaar worden verminderd, indien nodig naar nihil

Ministerie van Economische Zaken:

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

  • Onderneming die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen van deze regeling gebruikmaken. Hiermee geeft de overheid een 50% garantie op   bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming is tijdelijk verhoogd. Meer info over deze regeling bij de desbetreffende bank

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

  • Qredits financiert en begeleidt veel kleine en startende ondernemers. Voor kleine ondernemers die door deze crisis geraakt worden, biedt Qredits uitstel van aflossing voor zes maanden en een automatische verlaging van de rente voor deze periode naar 2%.

Compensatieregeling getroffen sectoren

  • Een aantal sectoren zijn bijzonder hard getroffen door de huidige maatregelen (zoals de horeca door de verplichte sluiting). Als de crisis voorbij is, zal het moeilijk zijn om deze verloren omzet weer in te halen. Daarom werkt het kabinet aan een compensatieregeling voor bedrijven in deze sectoren. Deze regeling voor (geoorloofde) staatssteun wordt na uitwerking met spoed ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie.

 Banken

  • Meerdere banken hebben besloten ondernemingen de mogelijkheid te geven tot uitstel van aflossingen (bijvoorbeeld ABN, ING, Rabo, Triodos en Volksbank). Check de website van de desbetreffende bank voor meer info.
  • Verruiming Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) Hiermee staat de overheid gedeeltelijk garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten bij een financier (met name banken) maar die niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. De uitwerking van deze regeling is per bank verschillend.

Voor meer info voor maatregelen voor getroffen horecaondernemers:

Ondernemers kunnen zich melden bij de diverse instanties genoemd bij de verschillende regelingen. Ook meer info op de website van de Kamer van Koophandel, de Rijksoverheid en het RIVM.

Ga naar overzicht